PEYGAMBERLERİN DÖRT ANA VAZİFESİ

Cenâb-ı Zülcelâl, Kur’ân-ı Kerim’de insanlığa rehber olarak gönderilen peygamberlerin dört ana vazifesinin olduğunu bizlere bildirmektedir. Bu vazifeler şunlardır: Tilâvet-i Kur’ân: Kur’ân okumak. Ta‘lîm-i Kitâb: Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmek. Ta‘lîm-i Hikmet: Hikmeti öğretmek. Tezkiye-i Nefs: Nefsi temizleyip…

DİNİMİZİ ANLAMA VE YAŞAMADA RASÛLULLAH’A İTTİBA

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’i, dinimizi anlama ve yaşama hususunda hayatımızdan çıkarmanın nelere mâl olacağını bizzat Allah zü’l-Celâl, Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere haber vermektedir. Şöyle ki: Cenâb-ı zü’l-Celâl, Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e itaatsizliği kendisine yapılan bir itaatsizlik olarak kabul…

BAZI AYETLERİN UNUTTURULMASI MESELESİ

Bu yazımızdaki amacımız hadis kaynaklarında geçen “bazı âyetlerin unutturulması”na dair rivayetlerin aklen ve şer’an mümkün olup olamayacağını ele almaktır. Bu rivayetlerin bir kısmı hadis usûlü açısından sahih, bir kısmı zayıf olmakla birlikte biz bu rivayetlerin…

BUHÂRÎ’ YE ATILAN İFTİRALAR

İnternet üzerinden araştırma yaptığımızda, İslam teşrîinin en önemli ve güvenilir kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârî isimli eserle ilgili iftiralarla dolu yazıların ve yorumların karşımıza çıktığına şâhit olmaktayız. Birazcık dikkatle bakıldığında bu yazıların ilmî değeri hâiz…

MEZHEP NEDİR? İHTİYAÇ MIDIR?

Mezhepler gerek itikâdî alanda gerekse amelî alanda, dini anlama faaliyetinin tabiî bir neticesidir. Kaynaklardan hüküm çıkarma ehliyetine hâiz bir fert hayat nizamı olan dinini anlamak ve öğrenmek gayesiyle dinin ana kaynaklarına belirli bir metod/usûl çerçevesinde…

Bunları Her Müslümanın Bilmesi Lazım!

Rivayete göre bir adam Şam’dan Medîne’ye, Hz. Ömer’in yanına gelir. Hz. Ömer, bu kadar uzak yoldan niçin geldiğini sorunca adam: – “Teşehhüdde okuyacağım duayı öğrenmek için.” der. Hz. Ömer bu cevap üzerine sakalları ıslanıncaya kadar…