ULEMA VE AVAM – I* (Kazanlı Halim Sabit)

Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu ** Bizim mukaddes İslâmiyet’te ulemâ-yı kirâm için bir mevki-i mümtaz, ruhaniyet bulunmadığı mesail-i müsbetedendir. Herkes çalışır, öğrenir ulemadan olur. Âhâd-ı nâs ile beraber işini gücünü görür. Birisi de çalışmaz, öğrenmez,…

Reyhan Dergimizin Peygamber (s.a.s) Efendimize Özel Sayılarını İndirebilirsiniz

İdrak etmekte olduğumuz Rabîu’l-evvel ayı münâsebetiyle Dergimizin Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Sünnetine ve Hadis -i Şeriflerine Dair hazırladığı özel sayılarını indirebilirsiniz.  

TEDRİSÂT VE MEDARİSDEN İMTİHANLAR-II -MEHMED FATİN EFENDİ-

Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu Tedrîsât-ı İslâmiye her nevʻ levâzım-ı maddiye ve maneviyeden mahrum kalarak gaye-i sükûta yaklaştığı bir sırada ki -1270/1853 senelerine müsadifdir- talebe-i ulûm; kura imtihanı nâmıyla altı sene temâdî eder bir imtihana…

TEDRİSÂT VE MEDÂRİSTEN İMTİHANLAR-I -MEHMED FATİN EFENDİ-

Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu Geçen haftaki nüshalarımızda gerek daire-i askeriyenin ve gerek ders vekâletinin tertip eyledikleri programları dercetmiş ve her iki program hakkında mütalaa dermeyan eyleyeceğimizi dahi va‘d eylemiştik. İcab eden mütalaât ve iktizâ…

EZHERLİLER VE BİZİM TALEBE-İ ULÛM – II – KAZANLI HALİM SABİT

Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu Makalemizin baş taraflarında “bu lüzumu acaba Ezherliler kendileri mi takdir edebildiler?” diye bir sual irad ederek cevabını izah eylemiştik. Neticede bu teşebbüs kendileri tarafından vukua gelmeyip hayırhâhâne bir teklif suretiyle…

EZHERLİLER VE BİZİM TALEBE-İ ULÛM – I – KAZANLI HALİM SABİT

              Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu* Son dönem Osmanlı eğitim tarihi açısından önemli olan bu makaleyi medrese talebeleriyle Ezher talebelerini kıyasladığı için neşretmeyi uygun bulduk. Bu yazı 1883 ilâ…