İSNADIN ÖNEMİ METNİN GÜVENİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İslamî bilgiler ihtiva eden hemen her kitapta yer alan hadis, haber ve rivayetler asırlar boyu inceleme konusu olmuş, her bir rivayet hem sened hem metin açısından ele alınıp değerlendirilmiştir. Bir hadis metninin, metin açısından incelenmeye…

Tüccarın Önündeki İki Kapı

İnsanlık tarihi boyunca şahısların hayattaki ilk amaçlarından biri kendi geçimlerini sağlamak olmuştur. Bunun için toplayıcılık, avcılık gibi usullerin yanında alım satım işlemini gerçekleştirmeye başlamıştır. Diğer bir ifade ile tarihi, insanlık tarihine yakın olan ticaret en…

Ayet ve Hadislerde “Birlik”

Dinimizin en fazla önem verdiği konulardan biri ümmetin birliği meselesidir. Bu konu, mü’minler için ideal davranış biçimini oluşturmakta, zıddı olan muhalefet ve ayrılık ise ayet ve hadislerde yasaklanmaktadır. Mü’minlere, nasıl davranmaları gerektiği şu ayette açıkça…

PARANIN KONULACAĞI YER

Ölümü ve hayatı kullarının nasıl ameller işleyeceklerini sınamak için yarattığını haber veren Rabbimiz,1 imtihan konusunu geniş tutmuştur. Kimi insan korku ile kimisi açlık kimi ise sahip olduğu malların veya ailesinin elinden alınması ile bu imtihana…

HADİS RİVAYETİNDE “YALAN”CILIK

İnsanın diğer mahlûkâttan ayrıldığı en önemli noktalarından biri de konuşma özelliğidir. Bu konuşma özelliği sayesinde gönlünden geçeni diğer insanlara duyurma fırsatı yakalamış olur. Bu, hayır işinde kullanıldığı zaman bir ayrıcalık olduğu gibi, şer işinde kullanıldığı…

HADİS RİVÂYETİNDE ADALETİN LÜZÛMU

Dinimiz İslâm’ın doğru anlaşılmasında Kur’ân-ı Kerîm ile beraber zikredilmesi gereken en önemli kaynak hadîs-i şerîflerdir. Hadîs-i şerîfler, Peygamberimiz (s.a.v)’in vefatından sonra sahâbe ve tâbiûn âlimlerinin insanüstü gayretleriyle sonraki nesillere aktarılmıştır. Sahâbe-i kirâm, bir yandan insanları…