EBÛ HANİFE VE HADİS

 

Ashâb-ı Kirâm’ın herhangi bir meselede Allah’ın Kitabı Kur’ân’a ve Rasûlullah’ın sünnetine bakma âdeti, sadece kendi dönemlerinde kalmamış; Onlar, İslam dünyasının dört bir yanında yetiştirdikleri tâbiûn nesline de bunu aktarmışlardır. Kur’ân ve sünnet çerçevesinde hâdiseleri ele alma, zamanla vücut bulan ilim dallarının da menheci olmuştur. Tefsirden, fıkha, tasavvuftan kelâma kadar İslâmî ilimler hep Kur’ân ve sünnet temeliyle ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

Devamı “EBÛ HANİFE VE HADİS”

Hadis İlmi Nebevî Emanettir

  Mülâkat: Ahmet Er – Ahmet Çinar Bir Müslümanın akaidinde, ibadetinde ve ahlâkî gelişiminde hadîs-i şerîflerin yeri nedir? Bu itibarla hadîs-i şerîf okumanın önemi nedir? Müslüman olarak Allah’a kul olmakla görevliyiz. Kulluğumuzun ölçüsü, Allah’ın Kitabı…

AHKÂM HADİSLERİNİ ŞERHSİZ OKUMAK

Ahkâm Hadisleri Bilindiği gibi imandan ahlâka, ibadetten ukûbata hadis külliyatında pek çok hadîs-i şerîf bulunmaktadır. Bazı müellifler bunlardan sadece ahkâmla ilgili olanlarını bir araya getirerek kıymetli eserler bırakmışlardır. İbnü’l-Harrât’ın (v.581 h.) el-Ahkâmü’ş-Şer‘iyyetü’l-Kübrâ’sı, Abdü’l-Ğanî el-Makdisî’nin (v.600…

HADİS OKUTULAN HUSUSİ MEDRESELER DÂRU’L-HADİSLER

Sekizinci hicri asrın fıkıh âlimi ve biyografi yazarı Tâceddin Sübkî, Şâfiî âlimi ve müctehidlerinden olan babası Takıyyüddin Sübkî’nin terceme-i halinde şu hadiseyi nakleder: “Babam, Şam’daki Eşrefiyye Dâru’l-Hadisi’nde kalıyorken, Dâru’l-hadis’in ders salonu olan mescide teheccüd namazı…