MÜSLÜMANIN AİLE HUKUKUNA DAİR

Müslüman aile, tamamen bir hukuk ailesi olmaktan daha çok, fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı dairesi içinde güzel muamelede bulundukları bir ahlak ailesidir. Buna binaen aile fertlerinin “Benim sorumluluk alanım şu kadar!” veya “Bunlar benim…

ÖNCE KOMŞUM ŞÜF‘A HAKKI*

Fıkıh ıstılahı olarak şüf‘a, (ortaklık, komşuluk gibi sebeplerle) satılan bir gayr-i menkûlü müşteriye mâl olduğu miktar karşılığı, satıcıdan veya müşteriden zorla alma hakkını ifade eder.[1]  Kişinin ortaklarının ve komşularının hukukuna riayet etmesini gerektiren “şüf‘a hakkı”…

KULLARA ŞÜKÜR TEŞEKKÜR

Yapılan iyiliği bilmek, söz ve fiille mukabelede bulunmak, minnettarlığı bildirmek manalarına gelen “şükr”, İslam literatüründe Allah Teâlâ için kullanılmaktadır. Bu duygular kul için ifade edildiğinde ise Türkçe de “teşekkür” manasına gelmektedir[1].

İBADETLERDE SEBAT VE SABIR

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde bizlere sabrın faziletinden bahsetmiş ve sabredenlerin mükâfatlandırılacağını vaat etmiştir.[1] Sabır denilince her ne kadar ilk akla gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı davranmak olsa da kulluk gereği olan ibadetlerde…

Unutulmaya Terkedilmiş Bir Emr-i İlahi: Öşür

Mucizeleri ile asr-ı saadette ashabının imanını pekiştiren Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in asırlar öncesinden haber verdiği hadiselerin vuku bulduğunu müşahede eden bizlerin de Efendimize ve Efendimizin getirdiği din olan İslam’a bağlılığını ziyadeleştirmektedir. İlim adamlarının azalması…

EN HAYIRLI GÜN

Rabbimizin kullarına bahşettiği nimetlerini saymak elbette mümkün değildir. Bu nimetlerinden birisi de çoğu zaman farkında olamadığımız, belki bereketinden çok az istifade edebildiğimiz mübarek bir gündür[1]. Bugünde hiçbir zahmet ve masrafa girmeden, sırf ihlâslı ve samimi…