RASÛLULLAH’IN FİZİKÎ ÖZELLİKLERİNİ BİLMENİN FAYDASI NEDİR?

Meşhur hattatların kaleminden çıkmış olan hilye-i şerîfler birçoğumuzun evinin başköşesinde yer alır.[1] Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in fizikî vasıflarının anlatıldığı rivâyet[2] ile dört halifenin isimleri, besmele ve Efendimiz’le alakalı bazı âyet-i kerîmelerden[3] oluşan hilye-i…

“HÂL-İ LİSÂN”

             “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki…

RASÛLULLAH (S.A.V.)’IN ÜMMET(İ)ÜZERİNDEKİ HAKLARI

RASÛLULLAH (S.A.V.)’A İMAN Rasûlullah’a iman İslâm’ın beş esasından biridir[1] ve farzdır. Nitekim âyet-i celîle bunu sarâhaten bildirmiştir: “(Rasûlüm!) De ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın (gönderdiği) elçisiyim. Ondan…

RASÛLULLAH (S.A.V.)’IN DİLİNDEN PEYGAMBER-ÜMMET MÜNÂSEBETİ

Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’nın son elçisi (hâtemü’l-enbiyâ)[1] olan Rasûlullah (s.a.v.), kendisi ile ümmeti arasındaki münasebeti, muhtelif vesile ve misallerle izah ve beyan etmiştir. Bunlardan biri şu hadîs-i şerîftir:

RAMAZAN FIKHI

 Şer’î ıstılahta oruç neye nedir? Sıfat-ı mahsûsa (Allah Teâlâ’ya kurbiyet kasdı) ile vakt-i mahsûsta (fecr-i sâdıkın doğuşundan akşam güneşin batışına kadarki zamanda) şahs-ı mahsûstan (Müslüman olup âkıl ve bâliğ olan ve hayız ve nifastan temiz…

HÂCE UBEYDULLAH AHRÂR (k.s)

Ya’kûb Çerhî’nin halîfesi ve evliyâullahın büyüklerinden olan Nâsıruddîn Ubeydullah Ahrâr, Hz. Ömer (r.a)’in nesebindendir. Gönlünün, dünya malından ve iki cihan kaygısından âzâde oluşundan kendisine Hâce-i Ahrâr (hürlerin şeyhi) denildiği rivayet olunur. Hicrî 806 senesinin Ramazan…