MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK ZEKÂT

Allah Zülcelâl ve’l-kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine, celâl zâtına, kemâl sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar olsun.

Husûsen, Hicrî yılbaşımız olan 1 Muharrem’e kavuşmak için bizlere hayat nimetini ihsan buyurup, bir Muharrem ayını daha yaşama fırsatı verdiği ve bu yazıyı yazma imkânını bahşettiği için de O’na sonsuz hamd ü senâlar etmekteyiz.

Devamı “MADDÎ VE MANEVÎ TEMİZLİK ZEKÂT”

İNFAK VE CÖMERTLİK

Bu yazıda, Allah’ın hoşnutluğunu elde etme üzere kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması demek olan “infak” ile eldeki imkânları meşru ölçüler içinde, gönüllü olarak ve karşılık beklemeden başkalarının yararına sunmak…

FAKİR İLE ZENGİN ARASINDA KÖPRÜ

            Lûgatte: Temizlik, bereket, artış, salah/uygunluk gibi manalar gelir.             Istılahta: Allah Teâla’nın, tayin edip belirlediği, maldan bir kısmının mal sahibinin malından ayırtarak sırf Allah rızası için Hz. Peygamber’in soyundan olmayan bir fakire…

MEDENİYETİN SON NOKTASI: SADAKA TAŞLARI

     Gece kendi açlığını unutup, çocuklarının midesinden gelen sesler sebebiyle uykusu kaçan, yatağın içinde habire dönüp duran baba, artık dayanamayıp kalkar ve üstünü giyer. Derdini kimseye açamayan bu adam, ev halkına sezdirmeden dışarı çıkar. Doğancılar yokuşundan Üsküdar…

Perdeleri Kaldıran İMAN

Beyhakî’nin Şuabu’l-İman adlı eserinde 10106. hadis olarak rivayet ettiği bir haber, bugün ‘nasıl bir mü’min, hangi iman?’ sorularının nasıl cevaplandırılması gerektiğine ışık tutmaktadır. Ashabı kiramın dillere destan olan tutumlarını ve iman etrafındaki fedakârlıklarını kuru bir…