TEVHÎD YOLCUSUNA HAYÂ GEREKİR

Hamdü senalar Allahü Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine mahsustur. Selatü selamlarımız da tevhid inancını insanlık âlemine tebliğ etmek için gönderilmiş olan Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v) in üzerine ve tevhid inancını şarkla garp arasındaki insanlığa ulaştırmak için…

HAYÂ

Hayâ lügatte, çekinip utanmak demektir. Çekinip utanma demek olan hayâ, sofiye ıstılahı olarak Allah (c.c ) korkusu ile isyanlardan, günahlardan, haram şeylerden çekinmek yerinde kullanılır. Hz. Peygamber (s.a.v) “el-Hayâ-u mine’l iman” yani “Utanmak imandandır.”  Hadis-i…

HAYÂ MÜSLÜMANIN BİR VASFIDIR

Sözlükte “utanma, çekinme” vb. anlamlarına gelen hayâ,  kınanma endişesiyle kurallara aykırı davranmaktan kaçınma ve bunu sağlayan duygu demektir.

UTANMA DUYGUSU

Buhari’nin sahihinde Kitabü’l-Edep 5727 no.’lu hadisinde Ebu Said el-Hudri, sevgili peygamberimizi tarif ederken: “Peygamber (s.a.v) bekâr bir kızdan daha utangaçtı.”diyor

EDEPLİYİ EDEPSİZDEN AYIRAN ÖZELLİK HAYÂ

Lûgatte hayâ; utanmak, namus, edep, sıkılma, bir sözü söylemekten yahut bir işi yapmaktan çekinmek gibi manalara gelir. Istılahta Hayâ, Allah korkusu sebebiyle açık ve gizli günahlardan sakınmak, ahlâk kurallarına bağlı olmak demektir.[1]

SON KALE

İmanın şartları olarak zikredilen ve çocuklara öğretilen kavramlar elbette imanın gerçekleşmesinin şartlarıdır. Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere iman etmek mü’min olmanın şartıdır. Asırlardan beri, mü’min olmanın şartı olarak, bunlara iman etmenin gereği…