SONSÖZ

Bir okyanusu, ondan alınmış bir bakraç suyun tahlili ile değerlendirmek kabilinden, âcizane bir gayretle İslâm Dünya Görüşü’nü anlatmak maksadıyla kaleme alınmış olan bu eseri bitirdikten sonra, onun geleceği hakkında da birkaç söz söylemeyi zarurî addediyoruz….

ALEMŞÜMÛLLÜK (ÜNİVERSALİZM)

  9.sayıdan devam…        Dünya görüşü, evvelce de izah etmiş olduğumuz gibi insan hatırına gelebilen her suale kendi içinde tezada düşmeksizin cevap verebilen ve böylece hayat ve Kâinat’ın tamamını izah edebilen bir görüş…

TASAVVUFTA TELÂFİ VE TEDAVİ YOLLARI

Tasavvufî cereyanlar vukuat ve şuûnâta (realitelere) kader açısından bakmayı öğreterek aşırı sevinmek kadar üzülmeyi de asgarîye indirerek insanları fâidesiz bir takım telaşlardan kurtarır. Diğer taraftan şer’î ibadetlere ilaveten evrâd-ü ezkâr ile onları bir kat daha…

DİNİN SUNDUĞU TESELLÎ

          Hayat şartlarının ta bebeklikten itibaren her ferde birtakım nâiliyetler kadar mahrumiyetler ve külfetler de yüklediği malumdur. Bu külfetler ne kadar ağır olursa olsun onlara katlanıp isyan etmeyerek Cenab-ı Hakk’a karşı “rıza”…

BEŞERÎ İRADE ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL MÜESSİRLER

  İnsanın maddî âlemdeki ilk sermayesi olan ve baba tarafından ana rahmine bırakılan nutfe-i maneviyyenin helal veya haram gıdadan teşekkül etmiş ve rahme besmele ile gönderilmiş olup-olmamasının, ana-baba arasında. Bu münasebetin meşruiyyet zeminini oluşturan nikâhın…

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ İRADECİLİK PRENSİBİ-II

  Allah ilm-i küll sahibidir. Bu O’nun olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. Bu İtikâdî gerçeğin zaman ve mekânla mukayyed olan insan idrakine sığması imkânsızdır. Zira bir şeyin olmadan evvel bilinmesi onun sabit ve…