İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN MÜCERRED VEYA FELSEFÎ PRENSİPLERİ İRADECİLİK PRENSİBİ

İslâm’ın insan vâkıasına bakışta onda fıtraten meknuz olarak gördüğü aslî hususiyetlerden biri de “irade” sahibi olmak keyfiyetidir. Bu husus beşerî mesuliyetin kaynağını -daha emin bir tabirle söylemek gerekirse- temel iki sâikından birini teşkil eden akla…

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ -4-

3.Sayıdan devam… DÜALİZM  İslâm, bu âlemi zıtlar üzerine halk edilmiş kabul eder ve onu bu esas keyfiyyet nokta-i nazarından îzah eder. Hak, bâtıl; fânî, bâkî vb. gibi bu âlemde her şeyi zıddı ile kâim telakkî…

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ -3-

sayıdan devam… b- Tarih: Müdâfaa edilecek görüşün târihten çıkarılacak kıymet hükümleriyle desteklenebilmesi ve adeta müşahhas bir hâle getirilebilmesi için “tarih ilmi”ne ihtiyaç vardır. Esasen yeni bir içtimaî görüş getiren her düşünce, tarihi kendine göre tefsir…

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ – 2

sayıdan devam… Vasıflı bir münevverin dimağı dahî mücerred meseleler hakkındaki îzahlarla kolay kolay tatmin olmaz. Hele o, İslâm’ı müdâfaa eden bir münevverse karşısına seviyeli bir münkir çıktığı zaman onu iknâ edecek veyâ en azından ilzâm…

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ – 1

                                    TAKDİM Bu yazının mevzûunu teşkil eden İslâmî prensipleri ilk defa “Amerika’da Zenci Müslümanlık Hareketi”[1] isimli eserimizde zencileri Müslümanlığa celb eden esbâb-ı mûcibeden biri olarak ele almış ve gâyet kısa bir sûrette anlatmıştık. Daha sonra…