İçeriğe geç
Anasayfa » HARAM OLDUĞUNU UNUTTUĞUMUZ DAVRANIŞLAR

HARAM OLDUĞUNU UNUTTUĞUMUZ DAVRANIŞLAR

İslam, insanın fizyolojik yapısına, psikolojik yapısına, kişiliğine, insanlar arasındaki iyi ilişkilere, topluma ve tabiata zarar verebilecek bütün çirkin davranışları haram olarak belirlemiştir. Haramların tamamı aynı zamanda ahiret hayatına da zarar verirler. Ve İslam büyükleri, bir Müslümanın, hayatından öncelikle haramları çıkarması gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü haramlar, yapılan ibadetlerin ve iyi davranışların insana kazandırdıklarını bertaraf etmektedir. Hele alışkanlık haline gelmiş ve ısrarla yaşanmakta olan haramlar insanın hem dünya ve hem de ahiret hayatı için felaket kaynağıdırlar.

Ne yazık ki; günümüzde yaşamakta olan Müslümanların en büyük problemi, haramlardan sakınmamalarıdır. Hatta birçok şeriatçı şuurlu Müslüman olduğu iddiasında bulananlar gıybet, su-i zan, riya, kibir, ucûb, haset gibi çok çok büyük haramlarla iç içe bir hayat geçirmektedirler. Halbuki haramlardan hicret etmek Müslümanca bir hayat yaşamak için ilk şarttır. Haramlardan hicret etmek için de atılması gereken ilk adım, onları tek tek bilmektir. Mecmuamızın bu sayısında, Mehmet Zahit Kotku (k.s) Hazretlerinin Nefsin Terbiyesi isimli kitabından derlediğimiz haramları, tek tek ezberleyip hayatımızdan çıkarmak için liste olarak istifadenize sunuyoruz.

Bu büyük belalardan kurtulmak için birbirimize yardımcı olmak zorunda olduğumuzu da aklımızdan çıkarmamalıyız.

 

Haramlar:

1-     Şirk: Allah’a ortak ve denk varlıklar ve otoriteler tasarlamak ve benimsemek

2-     Haksız yere adam öldürmek (inancı ve dini ne olursa olsun)

3-     Ana-babaya veya bunlardan birisine kötü davranmak

4-     Zulmetmek

5-     Zulmedilmekte olan, öldürülmeye teşebbüs edilen, gadre uğratılan insanı korumamak

6-     Zâlimlerin zulümlerine yardımcı olmak

7-     Zâlimleri sevmek

8-     Kibir

9-     Savaşlarda zalim düşmandan kaçmak, zalim ordularla girişilen cihadı terk etmek

10-   Gıybet etmek (İnsanların arkasından hoşlanmayacakları şeyleri konuşmak)

11-   Gıybeti engellememek, hakkında gıybet yapılanı, söylenenler doğru olsa bile savunmamak

12-   İyiliği emretmeyi ve kötülükleri engellemeyi terk etmek

13-   İnsanlara kötü ve çirkin lâkaplar takmak

14-   İnsanlarla alay etmek

15-   İnsanlar arasını bozucu nitelikte söz taşımak

16-   Kin beslemek

17-   Haset etmek

18-   Ucûb (Kendi dindarlığını beğenip dindarlık açısından başkalarını küçümsemek)

19-   Hile yapmak

20-   Nifak çıkarmak

21-   İftira etmek

22-   Emanete ihanet etmek

23-   Yalan söylemek

24-   Yalan yere şahitlik etmek veya hâkimlerin yalan şahitliği bilerek kabul etmesi

25-   Özürsüz olarak şahitlikten kaçınmak ve böylece haklının mağdur olmasına sebebiyet vermek

26-   Verdiği sözde durmamak

27-   Hırsızlık yapmak

28-   Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için rüşvet vermek

29-   İçki içmek

30-   Büyüklenerek halktan ayrılmak

31-   Tamah etmek; başkalarının elinde bulunan imkânlara imrenmek

32-   Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmak

33-   Gasp etmek; haksız yere ve zorla başkasının malını almak

34-   Yalan yere yemin etmek

35-   Zenginlere özenerek bakmak

36-   Zenginliklerinden dolayı zenginlere saygı göstermek

37-   Fakirleri fakirliğinden dolayı küçük görmek

38-   Hırs

39-   Küsüşmek

40-   Dünya varlıklarıyla övünmek

41-   Dalkavukluk yapmak

42-   Methedilmekten hoşlanmak

43-   İnsanların ayıplarıyla meşgul olmak

44-   İnsanları hakir görmek

45-   Sû-i zan (İnsanların davranışlarını kötüye yormak)

46-   Kumar oynamak

47-   Bir Müslümana kafir demek

48-   Zina etmek

49-   Lûtîlik yapmak (homoseksüellik)

50-   Yol kesmek

51-   Salihlere (İyi insanlara) öfke beslemek

52-   Küfran-ı nimet (Nankörlük) etmek

53-   Şer ve fuhuş işlere devam etmek

54-   Münakaşacı olmak

55-   Yürürken salınarak çalımlı yürümek

56-   Elbisenin boyunu kibir taslamak gayesiyle uzun yapmak

57-   Elbisenin kollarının yenlerini kibir taslamak gayesiyle geniş yapmak

58-   Yürürken kibir ve azametle (Büyüklenerek) yürümek

59-   İhanet etmek (İnsanların güvenlerini kötüye kullanmak)

60-   Verilen sadakayı ve yapılan iyiliği başa kakmak

61-   Hür olan insanı satmak

62-   Fâiz yemek, fâizi yedirmek, fâiz sözleşmelerinde kâtiplik ve şâhitlik yapmak ve ona yardımda bulunmak

63-   Haram yerlerden ve fâsit alışverişlerden kazanılan paraları kullanmak

64-   Karaborsacılık yapmak

65-   Ana ile küçük çocuğunu zorla ayırmak

66-   Savaşanlara silâh satmak ve silah satmak için savaşı kızıştırmak

67-   Araya girerek başkasının müşterisini kapmaya çalışmak

68-   Birinin satın almak üzere teşebbüs ettiği şeyi, araya girerek almaya çalışmak

69-   Geri vermemek niyetiyle borç almak

70-   Zenginin, borcunu ödeme imkânı varken ödememesi

71-   Yetim malını yemek

72-   Komşusu gayr-i müslim dahi olsa ona eziyet etmek

73-   İhtiyacı olmadığı halde gururlanmak için bina yapmak

74-   Hıristiyan komşunun hanımını ayartmaya çalışmak.

75-   Tarlaların sınır işaretlerini değiştirmek

76-   Malın ayıbını söylememek ve satış sırasında bunu gizlemek:

77-   Pazarlığı kızıştırmak (almayacağı malın fiyatını yükseltmek)

78-   Âmâyı yolundan şaşırtmak

79-   Ortakların birbirine ihaneti (Güvenlerini kötüye kullanmaları)

80-   Vekillerin müvekkillerine ihaneti

81-   Ödemesi gereken şeyi ödememek

82-   Verilen işi bitirdiği halde işçinin ücretini vermemek veya geciktirmek

83-   Caddelerden ücret almak (evinin veya dükkânının önü ise)

84-   İhtiyacı olmadığı halde insanlardan istemek/dilenmek:

85-   Bulduğu kayıp bir şeyi ilândan evvel kullanmak, sahibi çıktığında, bildiği halde saklamak

86-   Altın ve gümüş kaplar kullanmak ve bunlarla yemek-içmek:

87-   Kadınlara şehvetle bakmak, mahremi olmayan kadınlara dokunmak ve onlarla yalnız kalmak

88-   Başkasının talip olduğu kadına talip olmak

89-   Kocanın, karısını haklarından men etmesi

90-   Müslüman kardeşi ile üç günden fazla şer’an bir garazı olmadan küsmek

91-   Namuslu kadına iftirada bulunmak

92-   İnsanlara sövmek

93-   İki kişinin arasını açmaya çalışmak

94-   İnsanların namus ve ırzına dil uzatmak

95-   İnsanlara lânet etmek

96-   Sıla-i rahimi (Akrabalarla ilişkiyi) kesmek

97-   Hür kimseyi köle diye kullanmak

98-   Kölesine gücünün üstünde iş yüklemek ve ona azap etmek, (hayvanlara da azap böyledir.)

99-   Müslümanı veya gayr-i müslimi dövmek

100- Bir insanı silâh veya benzeri bir şeyle korkutmak

101- İdarecilere karşı ayaklanmak

102- İnsanların ayıbını aramak ve insanı, topluluk önünde mahcup etmek

103- Yoldan geçenleri korkutmak

104- Cimrilik yapmak

105- Başkasının evine veya odasına kapı, pencere, perde aralığı veya her hangi bir delikten bakmak

106- Başkalarının rızası olmadığı halde konuşmalarını, sözlerini gizlice dinlemek

107- Büyüklük ve gurur veren binek ve arabaları ile övünmek ve bunları övünmek için bulundurmak

108- Müslümanların hanımlarına ihanet etmek

109- Eman dileyeni himaye etmemek ve ona haksızlık etmek

110- Yaptığı adakları yerine getirmemek

111- Haklı bile olsa rüşvet almak

112- Bâtıl şeylerden dolayı birbirlerine düşmanlık beslemek

113- Bir Müslümanı doğru dahi olsa hicvetmek

114- Kölelere yediğinden yedirmemek, giydiğinden giydirmemek ve onlara güçlerinden fazla iş yüklemek

115- İnsanların ihtiyacı olan gıda ve eşyaların pahalılığına sevinmek

116- Başkalarının evine izinsiz girmek

117- İsraf etmek

118- Kadınların ve erkeklerin avret mahallerini yabancılara gösterecek kıyafetler giymeleri

119- Şer’î bir mazereti olmadığı halde kocasının cinsi münasebet isteğini kadının reddetmesi

120- Kadının, şer’i bir gerekçe olmadan kocasından boşanmak istemesi

121- Erkeğin, karısıyla hayızlı (âdetli) iken cinsel ilişkide bulunması

122- Karısıyla anüsünden ilişkiye girmek

123- Komşuya eziyet etmek

124- Namahrem (yabancı) bir kadınla baş başa kalmak

125- Nâmahrem (yabancı) kadınla tokalaşmak

126- Kadının, dışarıya çıkarken güzel koku sürünmesi ve bu kokusuyla erkeklerin yanından geçmesi

127- Yanında mahremi olmadan kadının tek basına yolculuğa çıkması

128- Namahrem kadına bilerek bakmak

129- Giyimde, konuşma ve görünüşte, erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklere benzemesi

130- Bir insanın başına kötü bir iş geldiğinde sevinmek

131- Yollara def-i hâcet etmek

132- Günah içermeyen davetlere sebepsiz yere gitmemek

133- Domuz eti yemek

134- Erkeklerin ipek elbise giymesi

135- Erkeklerin altın takı takması