HAKİKATLERLE HAKK’A SEYİR

Reyhan der ki: Bizi yaratan Allah Zülcelâl Teala ve Tekaddes Hazretlerine şanına lâyık hamd ü senalar olsun. O (c.c) benim hâlikimdir, ben de O (c.c)’nun mahlûkuyum. Ben, yaratıldığı gaye üzere yaşayan âlem-i mahlûktan biriyim.  Ben, bana bakıp beni görene beni yaratanı hatırlatırım. Beni göremeyenlere ulaşan reyhalarımla bana bu reyhayı vereni hatırlatırım, reyha alamayanlara da başkaları […]

NESL-İ ÂTİ PROJESİ

Dergimizin I. sayısında ele almış olduğumuz ; “Sâlih İnsan Projesi”nin temelini ‘evlad terbiyesi/ çocuk ve genç eğitimi’, yani ; “Nesl-i Âti”(gelecek kuşak) eğitimi teşkil eder. Bu mevzu, Müslümanlar için olduğu gibi, gayr-ı Müslimler (Müslümanların dışında kalan dinli veya dinsizler)  için de, yani bütün insanlık için dahi hayatî ehemmiyet taşır.

SORU GELECEK İSE, CEVAP ÇOCUK

Hz. Musa (as.)’nın dünyaya gelişini anlatan kıssayı bilirsiniz. İlahlık iddiasındaki Firavun, bir rüya görür ve gördüğü rüyadan dolayı korkup kederlenir. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateş görmüştür. Bu ateş, Mısır’a kadar uzanıp, Firavun’un evlerini yakar. Fakat sadece Kıptîlere zarar verir; İsrailoğulları ise kurtulur. Uyanınca hemen kâhin ve müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini ister. Onlar da bu […]

DOĞRULARI SÖYLEMEK DEĞİL DOĞRULARI YAPMAK

İnsan yavrusu sevk-i tabiî’den mahrum olarak dünyaya gelir. Hayvanlar çok defa doğar doğmaz ne yapacaklarını bilirler. Ancak insan korunmaya, bakılmaya, beslenmeye ve eğitilmeye mahkumdur.

YAZI UÇAR SÖZ KALIR

Çocuklara kitap okutma çabasındayız. Aman, evladım kitap okuyup kültürlü olsun, okulunda birinci gelsin. Çocukla ilgilenmemek için iyi bir bahane. Modern zamanlarda insanı kendi çocuğundan uzaklaştıran mazeretlerden biri. Çocuğu meta yerine koyup adeta ondan verim/fayda bekleme anlayışı içerisinde post modern insan. Kitap okuması gereken birileri varsa onlar büyüklerdir. Çocukların ihtiyacı olan şey kitap değildir! Onlara masal […]

ÖF BİLE DEME

  ‘‘ Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana- babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘‘ Öf ’’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerine kanat ger ve: “ Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara(öyle) rahmet […]

İSLÂM DÜNYA GÖRÜŞÜ -4-

3.Sayıdan devam… DÜALİZM  İslâm, bu âlemi zıtlar üzerine halk edilmiş kabul eder ve onu bu esas keyfiyyet nokta-i nazarından îzah eder. Hak, bâtıl; fânî, bâkî vb. gibi bu âlemde her şeyi zıddı ile kâim telakkî eder. Allah-u Azimüşşân’ın esmâ-i ilâhîsinin tecellîsiyle vücud bulan Kâinat’ta bu zıtlıkların, bertaraf edilmesi imkânsız, ilâhî tâyinle tahakkuk etmiş temel bir […]

USLÛB-I HAYAT EN BÜYÜK CADDEYİ SEÇEBİLMEK

Anadolu’daki şehirlerimizin ufaklığından mıdır bilinmez ama her şehrin illâki bir büyük caddesi vardır. Genelde şehrin tam ortasından geçer bu yol. Ya bir kardeş şehrin ismini almıştır ya da ülkenin temel değerlerinden biri isim olmuştur caddeye. Trabzon’daki Maraş Caddesi, Maraş’taki Trabzon Caddesi ve Erzurum’daki Cumhuriyet caddesi bu kabildendir.  En geniş yoldur o. Her adımı önemlidir ve […]

ALİ ARSLAN AYDIN HOCAEFENDİ İLE İMAN’I KAVRAMAK VE İSLÂM’I YAŞAMAK… (Mülâkat)

             Hocam sohbetimizin başında hayatınızın ilk günlerine gidelim. Sizden kısaca tarihçe-i hayatınızı dinlemek istiyoruz. İlim ehli bir ailenin evladı olarak dünyaya geldim. Annem ben küçük yaşta iken vefat ettiğinden bize hem annelik hem babalık yapan babam Yusuf Ziya Bey medrese tahsili yapmış bir hoca idi. Babam, memleketimiz Gülnar’da bir süre […]

DÜNYA HAYATI

Ebu Said el-Hudri (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah (sav.) şöyle buyuruyor: “Dünya tatlıdır, yeşildir. Şüphesiz ki Allah Teâlâ, nasıl amel edeceğinize bakmak için, sizi orada halifeler yapacaktır. Dünyadan (fitnesinden) korkun ve kadınlardan da korkun. İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınlar arasından çıkmıştı.”[i]