KULLUK MESLEĞİNİN ÖNÜNDEKİ YEDİ SARP KAYA

Ezelden ebede doğru yola çıkmış birer yolcuyuz. Allah Teâlâ Hazretleri, insanoğluna müstakillen varlık verip onu ezel âleminden varlık âlemine göndermiş, vakti gelince de bu gurbet hayatından, tekrar huzûr-ı ilâhîye davet edeceğini haber vermiştir.

TAŞ KIRILMAZ AMMA BAŞ YARILIR

İslam dini ile şereflenmiş bir kimsenin mi’yarı, kıstası hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’i bizlere en güzel şekilde, anlayacağımız üslupta anlatan ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v)’in sünnetidir. Rasûlullah Efendimizin hayatı Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir.

ULEMÂ VE UMERÂ

“İnsanların en kötüleri, insanlar içindeki âlimlerin şerîrleri (kötüleri)dir.”[1]

ULEMÂ-İ İSLÂM

Zavallı ve masum müslümanlık! Men-sûbînin1 acz ve zilletiyle yine sen mi ithâm ve muâheze2 olunuyorsun?

MÜSLÜMANLARIN DİKKAT NAZARLARINA

Birinci madde: Ehemm (en önemli) mühimme tercih olunur. Bugün bazı müslümanlar en temel farzları ihmal ediyor, hafife alıyor; birtakım nafilelere birinci derecede önem veriyor. Bu bir metod hatasıdır.

İTİKÂDÎ VE AMELÎ BİRLİKTELİK

Ehl-i sünnet itikâdı, amelde de Hanefî mezhebi, bizim millet olarak mütecânis, kaynaşmış, birbirine yardım eden bir topluluk olmamızın ana faktörlerinden birisidir. Bu sebeple, temel inancımızdaki birlik ve pratikte bir oluşumuz sebebiyle tarih boyunca nice musibetler karşısında yine varlığımızı devam ettirebilmişiz. Mesela bakın, Yıldırım Bayezid zamanında biliyorsunuz Timur ile karşı karşıya geldi, iki müslüman devlet adamı […]

FIKIH DİN Mİ?

Konunun Çerçevesi İslâmî ilimlerin tahsîlinde gelenek, onun ehil üstâzından alınmasıdır. Bunda feyiz ve bereket olduğu bilinmektedir. Çünkü hoca, sadece kuru ilim vermez. İrşâd, îkâz ve tevcîhleriyle, örnek söz ve amelleriyle talebesine saygı, edeb, ihlâs, takvâ ve ilmi ile âmil olmak gibi güzellikler de kazandırır. Bu gelenekteki icâzet usûlü, talebenin sanki bütün bu güzelliklere sahip olduğunun […]

EHL-İ SÜNNET NE DEMEKTİR?

Sünnet, yol demektir. Buradaki sünnetten maksad ise, Rasûlullah (sav)’in sünnetidir. Peygamberimizin sünneti: sözleri, fiilleri ve sahâbenin yapıp da Efendimizin sukût ile yahut  râzı olduğuna dâir bir tavırla tasvîb ettiği takrîrleridir. Sünnet ehli, dediğimiz zaman da Peygamberimizin sünnetine tâbî olan ve benimseyen kimse demektir. Ehl-i Sünnet olanlar, Kur’ân-ı Kerîm’i, Peygamber Efendimiz’in sünnetini ve sahâbenin icmâını kabul […]

ÖZLENEN VE ARANAN “İSLÂM ÂLİMİ”

Kavramlar vardır; günümüzde farklı manalarda kullanılarak içi boşaltılmıştır. “Sadaka, nâfile, tevâtür” gibi…

MÜSLÜMANLARIN YOZLAŞMA SEBEPLERİ (2)

Ümmetin din ve ahlâkının şekillenmesinde idarecilerden sonra ikinci derecede tesiri olanlar âlimlerdir.