HAKİKATLERDEN KAÇAMAYIZ*

Allah Zülcelâl ve’l-Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne Celâl Zâtına, Kemâl Sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar, şükürler olsun ki bizlere en büyük nimet olan iman nimetinden sonra sağlık-sıhhat ve afiyet nimetlerini de nasip ve müyesser buyurmuştur.

KANUNU BİLMEMEK MAZERET SAYILMAZ – Mülâkat: Cevat Akşit

Mülâkat: Ahmet Çinar – Mahmut Emre Arslan Helal – haram ne demek? İbadetlerimizde günlük yaşantımızda bunları bilmenin faydalarından ve bilmemenin zararlarından bahsederek önemini anlatır mısınız?

HARAMA BAKMAK

Mü’min, Allah Teâlâ’ya, Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v) ve Onun Allah’tan getirdiği şeylere inanan kimsedir. Kâmil mü’min, kalbiyle tasdik eden, inandığını söyleyen, inandığına göre amel eden kimsedir.

NEREDEN KAZANDIN NEREYE HARCADIN – Mülâkat: Süleyman Ramazanoğlu*

Mülâkat: Mehmet Akif Köse – Ahmed Er Muhterem Hocam, helal lokma-haram lokma ne demek? “Allah’ın size tayyib ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin.” emr-i İlâhîsinde buyrulan “tayyib ve helal rızık” ifadesini nasıl anlamamız gerekir?

HARAM-HELAL İCTİMÂI VE BİZİM TAVRIMIZ

1. Konunun Çerçevesi: Meşhur hadîs-i şerifte beyan buyrulduğu gibi İslam’da bazı meselelerin hükümleri, konuya ait delillerde açık ve anlaşılır bir üslûpla belirtilmiştir. Murdar hayvan etinin, domuz etinin, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın, şarabın, faizin, kumarın, zulmün, adam öldürmenin, gıybetin ve yalanın haram olduğunu; namazın, orucun, zekâtın, adaletin, akraba ile iyi ilişkileri devam ettirmenin farz olduğunu […]

GÜNAH-TEVBE İLİŞKİSİ

Bazı sorular eşliğinde günah-tevbe ilişkisini ele almaya çalışacağız. Önce şunu soralım: Günaha sevk eden faktörler nelerdir?

HARAM YAKAR

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselam’a, ailesine, ashâbına salât ve selam olsun. İki bardak düşünün; biri temiz, diğeri kirli. İkisinin de gramajı aynı. Bir de sürahi; içinde temiz su var. Bu suyu zemzem kabul ediniz. Bu zemzemi temiz bardağa dökmemiz, zemzemi değiştirir mi? Peki kirli bardağa döktükten sonra o artık zemzem midir?

GÜNAH AMA SONRASI…

İnsan fıtratının, özünde, iyi mi kötü mü olduğu yüzyıllar boyu çeşitli düşünce akımlarında tartışma konusu olmuştur. Bazı fikir akımları insanın aslının iyi olduğunu savunurken diğerleri ise fıtratta kötülüğün hâkim olduğunu savunmuşlardır. Bu noktada Allah Teâlâ’nın, insanı tanımlayan âyetleri dikkat çekmektedir: “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) […]

TÜRKÇE’NİN KUR’ÂN-I KERÎM’LE ÜNSİYETİ

Aziz milletimizin son asırdaki kayıplarının en mühimi, hiç şüphesiz onu din ve târihine bağlayan unsurların başında gelen dili ve elifbâ/alfabesidir. Bu kayıplar, dînî ve millî şuurumuzda maalesef çok vahim ve telâfî edilemeyecek birçok zarara sebep olmuştur, olmaktadır. Bu zararın vahâmetini idrak edebilmek için evvelemirde neyi kaybettiğimizi anlamamız îcab etmektedir.

CAMİLERİMİZDE TEBLİĞ MEKÂNI MİNBER

Camilerimizde Cuma günleri hutbe okunan mekâna “minber” denilmektedir. Genel olarak mimarî açıdan, cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir. İmamın, özellikle cemaate yüksekçe bir yerden hitap edebilmesi için merdivenli biçimde tasarlanmış, cami içi bütünleyici bir elemandır.