BİR İMAN ŞARTI MUHABBET

Bismillah Allah’a hamd, Rasûlüne, âline ve ashabına salât u selamdan sonra… Allah Zülcelal’den bizlere sevdiklerini sevmeyi, buğz ettiklerine buğz etmeyi nasip buyurmasını niyaz ederek yazımızı yazmaya niyet ediyoruz.

ESAS DÜŞMANIN KİM OLDUĞU

Rasulullah Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: Senin düşmanın o değildir ki; sen onu öldürürsen, sen onu öldürürsen, senin için nur olur, şayet o seni öldürürse cennete girersin (yani, kendileriyle harp ettiğiniz düşman, düşman değildir.)  Velâkin senin için en zorlu düşman, senin sulbünden çıkan evlâdındır. Sonra (ikinci olarak) kendi elinin kazandığı mallarındır.

HİCRET

BOZUK, bid’at,  Ehl-i Sünnet akaidine ve tenzihe aykırı inançlardan sahih inanca hicret. Bînamazlıktan namazlılığa hicret. Cemaatsizlikten cemaate hicret. Lüks ve israftan kanaate hicret. Cimrilikten cömertliğe. Cahillikten faydalı ilme ve kültüre. Bedevîlikten medenî Müslümanlığa. Şifahîlikten yazılı kültüre. Cemaat ve hizip holiganlığından Ümmet şuuruna ve birliğine. Başıboşluktan biatli ve itaatli olmaya. Haramlardan ve şüphelilerden helallere. Darülharbten Darülislama. […]

SADIKLAR”LA BERABER OLMA MECBURİYETİ

                “Ey iman edenler, Allah’tan korkun da; “sâdıklar”la beraber olun.”[1]

SEVGİDE İLÂHÎ EMİRLERİ TERCİH ETMEK

Kur’ân-ı Kerîm’in birinci hedefi,  tevhid inancı ve Allah’ı her şeyden daha çok sevmektir. O’nu sevmek demek O’nun tüm emir-yasaklarını başkalarının emir ve yasaklarına tercih etmek demektir.  Aynı durum Peygamber sevgisi için de vardır.  Bu sevgiye “aklî sevgi” denir.  Tabii ki mü’min Allah’ı tanıdıkça ve O’nun nimetlerinin farkına vardıkça hissî anlamda da Allah sevgisine erer. Aynı şekilde hidayet rehberi olan […]

MÜ’MİNLER MUHABBETİ SÂLİHLER SOHBETİ – Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI

Malûmunuz olsun ki; cihan, bir muhabbet mektebidir. Kâinatta en açık tezahür, muhabbet cereyanlarıdır. Zerresinden küresine kadar varlıklar muhabbet ve cazibe akışlarıyla doludur. Hayat, muhabbet ga­yesiyle açılmış bir imtihan salonudur. Bu cihetle muhabbet, hilkatin en bol sermayesi; yaşayanların en tatlı gıdası ve pek asîl duygusudur.

MAHŞERDE HERKES DÜNYADA TERCİH ETTİĞİ KİMSELERLE OLACAK

Allah (c.c) insanoğlunu akıl, irade, göz, kulak ve daha nice nimetlerle şereflendirdi. Sonra da en büyük nimet olarak gönderdiği kitap ve peygamberler vasıtasıyla ona hidayet yolunu gösterdi. Kimi insanlar peygamberi önder (imam), ilahi kitapları da rehber edinmek suretiyle Allah’ın gösterdiği bu hidayet yolunu seçtiler. Kimileri de küfrün fikir babalarını, elebaşlarını, kodamanlarını imam (önder) edinmek suretiyle […]

DOST YÜZÜ GÖNÜL GIDAMIZDIR

Yediğiniz yemek tükenir, içtiğiniz su biter, aldığınız hava bir gün sona erer ama gerçek dostluklar bitmez.

MÜSLÜMANA BUĞZ ETMENİN TEHLİKELERİ

Sevmemek, kalben düşmanlık etmek, kin tutmak ve nefret etmek gibi manalara gelen buğz, bu kötü huy, müslümanın, müslümana karşı çıkmasına ve düşmanlığına sebep olur. Müslümanın, müslümana düşman olması ise haramdır.

SEVGİLERİMİZ DİNİMİZDİR

Hiçbir tercihimiz, hiçbir duruşumuz, hiçbir ifademiz, hiçbir tutumumuz … tesadüfî, boş ve anlamsız değildir. Görünen/görünmeyen her durumumuzun bir anlamı ve bir mesajı vardır. Ve yine görünen/görünmeyen her durumumuz bir ana kaynağa, bir temel sebebe bağlıdır.