HANGİ ZAMANDAYIZ? BU ZAMANDA NELER YAPMALIYIZ?*

Allah Zülcelal ve’l Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine celâl zâtına, kemâl sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar ve şükürler olsun. Bizlere sağlık, sıhhat ve afiyet bahşeden Rabbimiz, her birimize mahşerde Rasûlullah’ın sancağı altında, arş-ı a‘lânın gölgesinde bir araya toplanmayı, cennet âleminde de Rasûlullah’ın komşuluğunda bir araya gelip Cemâl-i İlâhiyesini müşahede etmeyi nasip ve müyesser buyursun.

YARININ BÜYÜKLERİ OLACAK GENÇLER!

Sizlere sevgili evlatlarım diyebilirim, hepiniz elhamdülillah, yarının neslisiniz. Bugünün gençlerisiniz, yarının da ricâli olacaksınız inşaallah.

BİNDİĞİMİZ DALI KESMEK: HADİSLERİ İNKÂR ETMEK

Özellikle son senelerde yeni bir moda başladı: Hadis-i şerifleri toptan veya kısmen inkâr. Bu iddia sahiplerinin de çoğunlukla hadis ilmiyle hiç uğraşmamış kimseler olduğu görülmektedir. Bunların çoğu hiç hadis usûlü ve hadis tarihi okumamış, bu ilimlerden nasibini almamış kimselerdir. Eğer bu kimseler hadis tarihini okumuş olsalardı İmam Buhârî (r.a) başta olmak üzere âlimlerin, hadisleri, âdeta […]

SÜNNETE TÂBİ OLMAK MEZHEPLERE TÂBİ OLMAYA MANİ MİDİR?

Konunun Çerçevesi Kitab ve sünnet, İslam’ın iki asıl kaynağıdır. Gerek âyet-i kerîmelerde gerekse hadis-i şeriflerde Müslümanların bu iki esasa uymaları emredilir, aykırı davranmaları zemmedilir. Uyanların felâha ereceği, uymayanların hüsrâna uğrayacağı bildirilir. Bundan dolayı, genel anlamı ile Kitab ve sünnete uymak her Müslüman için bir vecîbedir. Ve yine bundan dolayı “Kur’ân’ı rehber edinmek”, “sünnete tâbi olmak” […]

KUR’ÂN IŞIĞINDA PEYGAMBER (S.A.V.) EFENDİMİZ’E HÜRMET ETMEK

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’e hürmet, getirdiği mesajın tesirini arttıran, ona kuvvet kazandıran en önemli unsurların başında gelir. Zira hürmet; bir şeye veya bir kimseye konumu gereği değer vermekten kaynaklanan çekinme ve özen gösterme duygusu olarak tarif edilmiştir. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.), konum bakımından Allah’ın elçisi olması hasebiyle hürmetin en yücesine layıktır. Kur’ân-ı Kerîm’de Fetih Sûresi 8 ve […]

VAHY-İ GAYR-İ METLUV ve TEŞRİ YÖNÜNDEN DEĞERİ

1.       KUR’AN DIŞI VAHYİN İMKÂNI Kur’ân’ın, vahyi yazılı bir kitap ile sınırlandırıp sınırlandırmadığı, Kur’ân dışı vahyin mümkün olup olmadığı ve mümkün ise hangi alanları kapsadığı gibi konuların tespiti, Kur’ân dışı vahiyden söz eden hadislerin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Kur’ân dışı vahiy konusunun, öncelikli olarak Kur’ânî perspektiften hareketle çözülmesi gerekmektedir. Bu açıdan Kur’ân âyetleri incelendiğinde, […]

İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI SÜNNET

  Bismillahirrahmânirrahim Elhamdü lillahi rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü ala seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn. Sünnet lügatte, gidilen yol demektir.  Rasûlullah (s.a.v)’ın risâlet hayatında insanlığa gösterdiği hidayet yoludur. Bu hidayet yolu, Rasûlullah (s.a.v)’ın sözleri, fiilleri (yaptığı işler) ve takrirleridir. Takrir, sahabe tarafından söylenen sözlere ve yapılan işlere, bunları duyduğu ve bildiği halde ses çıkarmayarak […]

HİTÂBI ANLAMADA BAĞLAMIN ROLÜ ÇERÇEVESİNDE SÜNNETİN DEĞERİ

Kelamın, mütekellimin asıl kastettiği anlam ile muhatapta oluşan algı olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Kelamda asıl olan ise muhataba asıl kastedileni ulaştırmak olup anlaşılmamak veya yanlış anlaşılmak değildir. Konuşanın asıl maksadı ya ona sorulmak suretiyle ya da muhatabın (kime söylendiği), hitâbın kendisinin (ne söylendiği), hitâbın söylendiği zaman ve mekânın (nerede ve ne zaman söylendiği) ve […]

BAZI KUR’ÂN KAVRAMLARI YA DA KUR’ÂN’A BAŞVURUYORUZ O DA SÜNNETİ İŞARET EDİYOR

  Müslüman olmamızın bir gereği olarak hiçbir ihtilafa mahal bırakmaksızın “Kitab”lı bir peygambere inanıyoruz ve bundan dolayı ortak bir ismi taşıyoruz. Yine hiçbirimiz Peygamber Efendimiz’in bir kitapla gönderilmesinden hareketle Yahudilikte olduğu gibi, kitap adına peygamberin kurban edildiği ‘Tevrat’ merkezli bir dinî düşünceye sahip değiliz. Böyle Peygambersiz bir ‘İsrailoğlu’ ahlâkı kokan itikadımız olmadığı gibi Kitab’ın hükmünün […]

HÜKÜM VERME MERCİ‘İ OLARAK SÜNNET

Muhterem Hocam, bir Müslüman için akaidde Rasûlullah’a imanın yeri nedir? Ne anlam ifade eder? Bismillahirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbi’lâlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bir bütünün içerisinde, peygamberler bütünü içerisinde önemli bir yeri ihraz etmektedir. Bir kere imanın şartlarından biri peygamberlere imandır. Bütün peygamberlere iman etmek imanın şartındandır, […]