ÖMRÜMÜZÜ İBADET NAMINA HURAFELERLE ZAYİ ETMEYELİM

Ya Rabbi! Ne kendi namımıza ne de ümmet-i Muhammed namına sana hamd edecek lisanımız ve yüzümüzün kalmadığını itiraf ederiz. Ya Rabbi! Bizleri, Sana, senin lisanınla hamd edenlerden eyle. Ya Rabbi! Halîm, Kerîm ve Latîf sıfatlarınla bizleri hamd eylemiş kulların arasına kabul eyle. Ya Rabbi! Kendilerini âlim tanıtan bazı cahillerin, kullarını, göndermiş bulunduğun Kitab-ı İlâhî’nden ve […]

KARDEŞLER GÖZÜNÜZÜ AÇIN!

İnsanoğlunun yaratılışındaki hikmetlerin başında Hâlik-i Zülcelâl olan Allah Teâlâ’ya kulluk gelir. “İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Sûresi, 56) ayet-i kerimesi bizlere bu hakikati haber vermektedir. Peki ibadetin esası nedir? İbadetin esası akidemizdir. “Lâ ilâhe ilallah Muhammedu’r Rasûlullah” tır. Bu iki kelimeyi birbirinden ayırmadan kabul etmektir. Allah’tan başka ilâh yoktur ve Hz. […]

FIRKA-İ NACİYE KİMLERDİR?*

[1]Bir müslümanın ahirette, ehl-i necât (kurtuluşa erenler) içinde yer alabilmesi onun Ehl-i sünnet ve’l cemaat akidesine mensup olmasıyla mümkündür. Kurtuluşun ancak bu akide anlayışına nasib olmasının bir takım sebepleri bulunmaktadır.

HER İŞİN, HER İBADETİN BAŞI DOĞRU İTİKAD (Mülâkat)

Enver BAYTAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâid konuları ne ehemmiyeti haizdir? Akâid meseleleri bir Müslüman için neler ifade etmektedir? İtikad hususunda sağlamlığı bulunmayan yani itikadı düzgün olmayan bir kimsenin imanı muteber olmaz. Mesela bir insan Kur’an-ı Azîmü’ş-Şân’a iman etse. Arkasından Kur’an-ı Azîmü’ş-Şân’da bazı ayetlerin günümüze göre ayarlanması lazım, demeye başlasa. İtikad ne […]

SÜNNETSİZ İSLÂMİ BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ?

Şüphesiz ki; mü’minin hayat ölçüsü Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasûlillahtır. Efendimiz (s.a.v) veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar sizlere iki şey emanet ediyorum. Bu iki şeye (sımsıkı) sarıldığınız zaman yolunuzu hiç (bir zaman) şaşırmayacaksınız (sıratı mustakimde daim olacaksınız, size emanet ettiğim) bu iki şey: 1-Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim, 2-Onun Rasûlünün sünnetidir.”

İMAN CEVHERİ (Mülâkat)

Lütfü DOĞAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâidin yeri, ehemmiyeti nedir?  İman ve itikat meselesi oldukça önemli ve hayatî bir meseledir. Zira insanı insan yapan, insanın mümtaz şahsiyet olarak vücuda geldiğini ona bildiren, öğreten, telkin eden, mesuliyetlerini hatırlatan, akl-ı selime dayanan, akl-ı selimi aydınlatan imandır, itikattır. Bu noktada akl-ı selîme de temas etmekte […]

SÜNNETİ KALDIRIRSANIZ KUR’AN’I ANLAYAMAZSINIZ (Mülâkat)

CEVAT AKŞİT HOCAEFENDİ ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâid mevzuu ne ifade etmektedir? Müslüman için akâidin ehemmiyeti nedir? Akâid, İslamî ilimlerde temeldir. Buna asıl, usûl denir. İslamî ilimler asıl ve furûât diye ayrılır. Akâid ilmi bütün ilimlerin temelidir. İnanç olmadan hiçbir şey olmaz. Akâid ilmi: Allah’ın zâtından, sıfatlarından, varlığından, dinin lüzumundan bahseder, inanç esaslarından […]

İSLÂMİ ORTADAN KALDIRMA TEŞEBBÜSÜ SÜNNET-İ SENİYEYİ İNKAR -Selmân el-Hüseynî en-Nedvî-

Kur’an-ı Kerim, İslâm ilimlerinin ana kaynağıdır. Nüzûlünün ardından asırlar geçmesine rağmen Allah Teâlâ’nın hıfz u himayesiyle (aslı) korunmuş bir kitaptır. Zira Kitabında bizzat Cenab-ı Hak “Muhakkak ki Kur’an’ı biz indirdik ve onu koruyacak olan yine biziz.”[1] buyurmaktadır.

EHL-İ SÜNNET GERÇEKLERİ

Allah’a imanın kazandırdığı ‘mü’min’ ismi ve vafsının nihai bir vasıf olduğu, mü’min vasfının üzerine bir ilave yapılamayacağı îmanî bir hakikattir. Mü’min olmanın ötesinde olunabilecek bir şey yoktur. Mü’min/Müslüman isimlendirmesi Allah Teâlâ’nın kulları için uygun gördüğü bir isimdir. Bu isimle isimlendirilmiş olmak hamd etmeyi gerektirecek bir nimet olarak telakki edilmelidir.

ŞEFAAT HAKTIR

Şefaat; ahirette günahkâr müminlerin affı ile dindar mü’minlerin daha büyük derecelere ulaşması için peygamberler ve şefaat ehli mü’minlerin Allah’a yalvarmaları, niyazda bulunmaları demektir.