İSLÂM TEŞKÎLÂTI (İbâdet, Cemâat Birliği ve Yardımlaşma)

Hadis: İslâm (dini şu) beş ( temel) üzerine kurulmuştur: ” Hakikat, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in şüphesiz O’nun kulu  ve peygamberi olduğuna şehadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, kâbeyi ziyaret (hac) etmek, Ramazan orucunu tutmak.” (Camiussağir)

ALLAH’IN YARDIMI KİME?

Her mühim hususta olduğu gibi, bu hayatî konuda da suâlimizin cevabını; elbette doğru adreste aramak bizler için imanî bir zarurettir. Bu noktadan hareketle yola çıktığımızda şüphesiz ilk adres; Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerîm ve Resûlullah’ın Sünnet-i Seniyye’sidir: “Ey mü’minler! Şayet Allah’a ve Âhiret Günü’ne iman ediyorsanız; bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde; Allah’a ve Resûl’üne yani Kur’an ve […]

İSTİKAMET

Müslümanın her türlü aşırılıktan sakınarak doğruluk üzere bulunması anlamında bir ahlâk ve tasavvuf terimi olan istikamet, sözlükte “doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma” gibi anlamlara gelir. İstikamet “doğruluk, dürüstlük, adalet, itidal, itaat, sadakat ve dürüstçe yaşama” mânalarında kullanılmaktadır. Bunu, dinî ve ahlâkî hükümlere uygun bir hayat sürme, her türlü aşırılıktan sakınma, Allah’a itaat edip […]

SÜNNET NEDEN GARİP?

İlmî tarifi ne olursa olsun, ‘sünnet’ kelimesinin yeryüzündeki bütün Müslümanların kulağında, Allah Teâlâ’nın son nebisi Muhammed aleyhisselam’ı çağrıştırdığı tartışılamaz bir gerçektir. Sünnet sözcüğü, hiçbir ilave almadan kullanılmış olsa bile Medine’yi çağrıştıran bir ses tonu ile kullanılır. Kaldı ki sünnet, ilmî açıklamalarından halk deyimlerine kadar kullanıldığı her yerde din muhtevalı bir kelimedir. Önemli bir ipucu da […]

KULLUK BİLİNCİ OLAN DUA

Hamd, herşeyi en iyi bilen, her şeye gücü yeten, kula lâzım olan herşeyi Kur’an-ı Kerîm’inde bize bildiren, Kur’an’ın kavlî ve fiilî açıklamasını Hz. Peygamber (s.a.s.)’e öğreten, Kendisine nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl dua edeceğimizi öğreten, bize bizden daha yakın olan Allah Teâlâ’ya, salât ü selâm, ilmi, ameli, ahlâkı ve getirdiği sistemi en emin olan, ezelin […]

HÜR KADININ BÜTÜN VÜCUDU AVRETTİR

               “Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar; namus ve iffetlerini korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.”[1]

RİSALETE İTTİBA SÜNNETE İTTİBADIR

“Sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur’an’ı anlamazdık.” İmam-ı Azam Ebu Hanife            Allah Rasûlü’nün vazifesinin sadece Kur’an-ı Kerim’i tebliğ etmekten ibaret olmadığını bizlere bizzat Kur’an-ı Kerim öğretmektir. “Sana da, insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye bu zikr’i (Kur’an-ı Kerim’i) indirdik”[1] Âyet-i Kerime’si bu hususa işaret etmektedir.

MÜ’MİNİN HAYAT ÖLÇÜSÜ

Mü’min la yüs’el (sorumsuz) bir varlık değildir. Bilakis hukukullah ( Allah’a karşı olan görevlerinde) olduğu gibi hukuku ibad(beşeri münasebetler) konusunda da sorumluluğunu müdrik, ölçülü bir hayat tarzı yaşamayı gaye edinen şuurlu uyanık bir insandır. Çünkü Allah (c.c) şöyle buyuruyor:”O (Allah) yaptığından mes’ul değildir.Onlar ise mes’uldürler. (Enbiya Suresi/23.) Sonra yemin olsun o gün siz elbette (o) […]

ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KREDİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

              Dinimizde faiz kesin olarak haram kılındığından, Müslümanlar birikimlerini helal yollarla değerlendirme çareleri ararlar. Bunun sonucu olarak günümüzdeki Özel Finans Kurumları ortaya çıktı. Bu kurumlar meşru bir ortaklık olan “mudârebe” esasına göre kurulmuştur. Mudârebe bir taraf sermayesini diğer taraf emeğini ortaya koyar, elde edilen kâr anlaşmaya göre paylaşılır. Zarar edilirse […]

SİGARA

Pek çok hastalığın sebebi sigaradır. Sigara içmekle, sağlığımız ciddi tehlikeler altına atmakla kalmıyor, aynı zamanda çevremize de zarar vermiş oluyoruz. Bunlardan da önemlisi sigara içiyorsak sigaranın esiri olmuşuz demektir.