Kurtuluş Gemisi

Hazreti Nuh aleyhisselam devrinde yaşayan biri için kurtuluş Gemi’ye binmekteydi, başka kurtuluş yoktu. Bu devirde kurtuluş ise Muhammed Mustafa’nın (Salat ve selam olsun ona) gemisine binmektedir. Bu gemi tevhid, tenzih, sahih itikad, beş vakit namazı dosdoğru kılmak, zekatı dosdoğru vermek, ihlas, istikamet, güzel ve iyi ahlak, ittihad, cihad fi sebilillah, İmama biat ve itaat, Kitabullah, […]

EHL-İ SÜNNET ANA CADDEDİR

              TÜRKİYE’de bir müddetten beri Ehl-i Sünnet İslâmlığına sanki amansız bir Haçlı seferi açılmıştır. Kur’an’a, Sünnet’e, akla, vicdana, mantığa, sağduyuya uygun olan Sünnîlik baltalanmakta, bin türlü iftira atılıp hezeyanlar savrulmakta, yanıltıcı düşünce ve görüşlerin propagandası yapılmaktadır. Neler denmiyor ki.

40 SORU – 40 CEVAP

İslâm ne demektir? Son Peygamber, Allah’ın Elçisi ve Habercisi Hazret-i Muhammed’in (salat ve selam olsun O’na), insanlara Allah katından getirdiği din ve dünya nizamıdır. İslâm, Allah’a itaat etmek, O’na teslim olmak ve barış, esenlik demektir. İslâm’ı din olarak kabul edip, hükümlerini hayata uygulayan kişi ebedî saadete (mutluluğa) kavuşur. İslâm’ın hükümleri hakkıyla uygulanırsa yeryüzünde barış olur, […]

HİCRET

BOZUK, bid’at,  Ehl-i Sünnet akaidine ve tenzihe aykırı inançlardan sahih inanca hicret. Bînamazlıktan namazlılığa hicret. Cemaatsizlikten cemaate hicret. Lüks ve israftan kanaate hicret. Cimrilikten cömertliğe. Cahillikten faydalı ilme ve kültüre. Bedevîlikten medenî Müslümanlığa. Şifahîlikten yazılı kültüre. Cemaat ve hizip holiganlığından Ümmet şuuruna ve birliğine. Başıboşluktan biatli ve itaatli olmaya. Haramlardan ve şüphelilerden helallere. Darülharbten Darülislama. […]

AHLAKLI VE AHLAKSIZ MÜSLÜMANLAR

YUNUS EMRE, “Yetmiş iki millet elin yüzün yumak bilmez değil.” demiş.  Müslüman elbette abdestini alıp namazını kılacak, ibadet edecektir ama ayrıca, düşmanlarının bile hayran kalacağı yüksek bir ahlaka ve karaktere sahip olacaktır.

KAYBEDİLEN ÜMMET ŞUURU

Bangladeş’te Müslüman liderlerden Ab-dülkâdir Molla’nın idamı, İslâm dünyasının perişanlığını, acınacak zelîl hâlini bir kere daha gösterdi. Eskiden Müslüman önderleri sömürgeciler öldürüyordu, şimdi bu işi Müslüman görünen zalim cellatlar görüyor.

İSLÂM-KUR’ÂN YAZISIYLA EDEBÎ TÜRKÇE

Yazı ve lisân meselesi… Çok açık ve seçik olması için numaralı maddeler halinde yazıyorum: Türkiye Müslümanlarının temel, hayâtî, çok önemli meselelerinden biri yazı:alfabe ve edebî Türkçe meselesidir. Bunu halledemezlerse kurtulmaları, yücelmeleri, azîz ve hür olmaları mümkün değildir… Alfabedeki ve lisândaki kopukluk zelîl, esir ve rezîl eder… 1928’de, bin yıldan fazla kullanılmış olan İslâm-Kur’ân yazısının yasaklanıp […]

MÜSLÜMANLARIN DİKKAT NAZARLARINA

Birinci madde: Ehemm (en önemli) mühimme tercih olunur. Bugün bazı müslümanlar en temel farzları ihmal ediyor, hafife alıyor; birtakım nafilelere birinci derecede önem veriyor. Bu bir metod hatasıdır.

İSLÂM ŞEHRİNİN OTUZ ÖZELLİĞİ

İslâm şehrinde, güneşin doğmasından bir saat önce Müslümanların yüzde 99’u yataklarından kalkar, temizlik yapar ve sabah namazı kılmak için camiye gider. Diğer vakit namazları da böyle kılınır. Hür ve mukîm erkek Müslümanlar farz namazları, şer’î bir özürleri/mazeretleri yoksa dâimâ cemaatle (camide) kılar.  Camilerin imamları, maaş karşılığında namaz kıldırma memurları değil; topluma, cami cemaatine, mahalle Müslümanlarına […]

ALTI KUSURUMUZ

Zamanımızın dindar, sofu, sözde koyu bazı Müslümanlarında görülen ve dine ve şeriate aykırı noksanların, günahların bazısına işaret etmek istiyorum.