İçeriğe geç
Anasayfa » İSLÂM ŞEHRİNİN OTUZ ÖZELLİĞİ

İSLÂM ŞEHRİNİN OTUZ ÖZELLİĞİ

 1. İslâm şehrinde, güneşin doğmasından bir saat önce Müslümanların yüzde 99’u yataklarından kalkar, temizlik yapar ve sabah namazı kılmak için camiye gider. Diğer vakit namazları da böyle kılınır.
 2. Hür ve mukîm erkek Müslümanlar farz namazları, şer’î bir özürleri/mazeretleri yoksa dâimâ cemaatle (camide) kılar.
 3.  Camilerin imamları, maaş karşılığında namaz kıldırma memurları değil; topluma, cami cemaatine, mahalle Müslümanlarına önderlik edecek çapta âlim, ârif, fakîh, bilge, ehliyetli,  liyâkatli, muktedir, karizmatik hizmet adamlarıdır.
 4. İslâm şehrindeki bütün Ehl-i Sünnet Müslümanları tek bir ümmettir, ümmet olmanın şuuruna sahiptir.
 5. İslâm şehrinde yaşayan bütün hanımlar ve bülûğa ermiş kızlar şer’î tesettürlüdür.
 6. İslâm şehrinde Müslümanlar, bahçeli bağımsız evlerde yaşar.
 7. Bütün Müslümanlar ehliyetli, liyâkatli bir İmâm-ı Kebîre bîat etmişlerdir ve ona itaat ederler.
 8. Toplu taşıma vasıtalarında hanımların yerleri ayrıdır.
 9. İslâm şehrinde, devletin resmî vesîkalarıyla seks köleliği ve ticareti asla yapılmaz.
 10. İslâm şehrinde ticaret, iş, iktisat hayatı fütüvvet esaslarına ve fütüvvet teşkilatının denetimi altında cereyân eder.
 11. İslâm şehrinde fâizli/ribâlı bankalar olmaz. Onların yerine fâizsiz finans kurumları ve karz-ı hasen sandıkları bulunur.
 12. İslâm şehrinde hafta tatili Cuma günü yapılır.
 13. İslâm şehrindeki Müslüman okullarında beş vakit namaz, okul imâmının ardında bütün öğrenciler tarafından cemaatle kılınır.
 14. İlkokuldan liseye kadar bütün okullarda her gün bir saat din ve Kur’ân-ı Kerîm dersi okutulur. Bu dersleri sarıklı ve cübbeli, icâzetli ulemâ verir.
 15. İslâm şehrinde camileri ve Müslümanların kutsal mekânlarını, gayr-i müslim turistler yazılı izinnâme ile gezebilirler.
 16. İslâm şehrinde “Âmirîne bi’l-ma’rûf ve nâhîne ‘ani’l-münker” heyetleri bulunur ve ahlâksızlıkları âdil hukuk çerçevesinde engeller.
 17. İslâm şehrinde çok az mahkeme ve çok küçük bir hapishâne vardır. Orada mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssız olur.
 18. İslâm şehrinde zekât sandığı vardır. Bu kurum, Müslümanların zekâtlarını Kur’ân’a, Sünnet’e, Şerîate, fıkha uygun olarak vekâletle toplar ve yine bunlara uygun olarak dağıtır. İslâm şehrinde derneklerin, vakıfların, cemaatlerin, tarîkatlerin ve diğer tüzel kişilerin zekât toplamalarına izin verilmez.
 19. İslâm şehrinde Ehl-i Sünnete göre tedrîsât yapan ve mezunlarına icâzet veren İslâm Medreseleri bulunur.
 20. İslâm şehrinde, başta Kur’ân tercümeleri, mealleri ve tefsîrleri olmak üzere, din kitaplarını denetleyen bir ulemâ heyeti bulunur.
 21. İslâm şehrinde yaşayan Müslümanlar, kendilerine yetecek derecede ilmihâl bilgisine sahip olur.
 22. İslâm şehrinde, Şerîat ve zâhir hükümleri dairesi içinde hizmet veren tasavvuf tekkeleri, zâviyeleri, dergâhları bulunur. Bunlar Meclis-i Meşâyih tarafından denetlenir. Tarîkatlerin ve tekkelerin başında icâzetli şeyhler bulunur. İcâzeti olmayana şeyhlik beratı verilmez.
 23. İslâm şehrinde Cuma ezânı okununca bütün işyerleri, dükkânlar, çarşılar pazarlar, atölyeler, fabrikalar kapanır ve Müslüman halk camiye gider.
 24. İslâm şehrinin insanları birbirinin meleğidir, kurdu değil.
 25. İslâm şehrinde çok az nizâ’ olur, onların da yüzde doksanı mahalle teşkilâtı tarafından çözüme kavuşturulur, mahkemeye gitmeye lüzum kalmaz.
 26. İslâm şehrinde hicrî/kamerî takvim geçerli olur. Öteki takvimler de serbestçe kullanılır.
 27. İslâm şehrinde yaşayan gayr-i müslimlere/zimmîlere din, kimlik, kültür, eğitim hürriyeti verilir, güven ve adalet içinde hayatlarını sürdürürler.
 28. İslâm şehrinde hırsızlara öyle ağır cezâlar verilir ki, kötüler, hırsızlık yapmaktansa ölmeyi tercih ederler (Tabiî ki, aç kalıp fırından ekmek çalan veya hasta annesine ilaç almak için küçük bir hırsızlık yapana ağır ve korkunç cezâ verilmez).
 29. Müslüman olmayan ülkelerden İslâm şehrine gelen yabancılar, uçaktan iner inmez aradaki farkı anlar ve İslâm şehrine hayran kalır.
 30. İslâm şehri bir Medine-i fâdıladır, yani fazîletler kentidir.