İçeriğe geç

BOZUK, bid’at,  Ehl-i Sünnet akaidine ve tenzihe aykırı inançlardan sahih inanca hicret.

Bînamazlıktan namazlılığa hicret.

Cemaatsizlikten cemaate hicret.

Lüks ve israftan kanaate hicret.

Cimrilikten cömertliğe.

Cahillikten faydalı ilme ve kültüre.

Bedevîlikten medenî Müslümanlığa.

Şifahîlikten yazılı kültüre.

Cemaat ve hizip holiganlığından Ümmet şuuruna ve birliğine.

Başıboşluktan biatli ve itaatli olmaya.

Haramlardan ve şüphelilerden helallere.

Darülharbten Darülislama.

Fitne ve fesattan salâha.

Çıplaklıktan ve şehvet köleliğinden şer’î tesettüre.

Oburluktan ölçülü ve yeterli miktarda yemeye.

Zulümden adalete.

Cebanetten şecaate.

Zevzeklik ve gevezelikten hikmetli konuşmaya.

Kin tutmaktan, intikam almaktan afvetmeye.

Gurur ve kibirden tevazua.

Gafletten uyanıklığa.

Ahmaklıktan firasete.

Görgüsüzlükten ve terbiyesizlikten nezakete, kibarlığa, mücameleye.

Şeytanî gülüşlerden Rahmanî ağlamalara.

Nifak ve riyadan ihlasa.

Fısk ve fücurdan salaha.

İsyandan taate.

Lâdiîlikten dinîliğe.

Latin yazısından İslam yazısına.

Kefere kıyafetinden İslam kıyafetine.

Başı açık olmaktan imameye.

Tek başına yemekten paylaşmaya ve bölüşmeye.

Dini istihdam ve istismardan, dine muhlisen lillah hizmete.

Dünyaya dönük olmaktan, âhirete dönük olmaya.

Husumetten muhabbete.

Rekabetten müsabakaya.

Azabtan rahmete.

Zulmetten nura.

Acımasızlıktan acımaya.

Beyinsizlikten selim düşünmeye.

Şeytanî şehvetlerden iffete.

Yanlıştan doğruya.

Eğrilik ve yamukluktan istikamete.

İslamın paralı askeri olmaktan gönüllü askeri olmaya.

Ağlayıcı kiralık karı olmaktan yürekten ağlamaya.

Kötülük ve günahlardan, salih amellere ve sevaplara.

Azabtan rahmete.

Şeytandan ve Tağuttan Rahmana.

Batıldan Hakka.