İNSAN-I KÂMİLİ İNŞÂDA ASLÎ METOT SOHBET

İnsanoğlunun  yaratılış gayesi, sahip olduğu idrak ve ihâta nisbetinde, Yaratıcısını tanımak ve O’nu tekrîm etmekten ibarettir. İnsanın bu gayeyi gerçekleştirebilme hedefi onun; akıl, idrak, iz’an ve irade ile mücehhez kılınmasını icab ettirmiştir. Saydığımız bu dört temel vasfa ilaveten taklid ve tecessüs meyli de insanoğlunda yaratılışı itibariyle var ola gelmiştir.