MUTASAVVIF MÜFESSİR İSMÂÎL HAKKI BURSEVÎ’NİN TEFSÎR-İ ÂMENERRASÛLÜ İSİMLİ ESERİ*

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yaşamış bir âlim olan İsmâîl Hakkı Bursevî İslâmî ilimlere dâir pek çok kıymetli eser kaleme almıştır.[2] Mutasavvıf yönüyle iştihar eden Bursevî aynı zamanda Osmanlı döneminin meşhûr müfessirlerinden birisidir. Tefsir sahasında kaleme aldığı eserler onun bu sahadaki yetkinliğinin bir delilidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Sabır ve Muvaffâkiyet Arasındaki İlişki

Genel anlamda, meşakkatler karşısında metânetli bir duruş sergilemek şeklinde ifade edebileceğimiz sabır, Kur’ân’ı Kerîm’de yer alan en temel kavramlardan birisidir. Rabbimiz Allah (c.c), mü’minlere, dünya hayatında karşılaştıkları zorluklar karşısında sabretmeleri halinde iki cihan saadetine nail olacakları müjdesini vermektedir.

KUR’AN’IN, MÜ’MİNLERİ SAKINDIRDIĞI TOPLULUKLAR/CEMÂATLER

İbn Haldun; “İnsan tabiatı gereği medenîdir” der. Yani insan toplumla beraber kaim olan bir varlıktır. Hal böyleyken, içinde yaşadığı toplumun, insanın davranışları üzerinde müspet veya menfi olarak doğrudan etkili olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu olguya matuf olarak, insanı yaratan ve onun fıtratını en iyi bir şekilde bilen[1] Rabbimiz Allah (c.c) Kur’an’ı Kerim’de insanı sîreten […]