GÜMÜŞHÂNELİ AHMED ZİYÂEDDÎN EFENDİ HAKKINDA YENİ BAZI BİLGİ VE BELGELER-II

Bu makalede zikredeceklerim, Cemâleddin Server Revnakoğlu’nun arşivinde (Dîvân Edebiyatı Müzesi Galata Mevlevîhanesinde iken) Mehmed Zihni Efendi[1] ile ilgili çalışmalarımı sürdürürken rastlamış olduğum ve olduğu gibi naklettiğim belgelerden[2] ve daha başka yerlerden elde ettiğim bilgilerden ibarettir:[3]

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I* Es-Seyyid** Ziyâeddin Ahmed b. Mustafa el-Gümüşhânevî –Kaddesallahu sirrahu- (1228-1311) Hicri. -83 yaşında- Yetişmeleri: Gümüşhâne kasabasının Emîr mahallesinde doğmuşlardır.1 On beş yaşlarında iken hıfz-ı Kurân’a muvaffak olup (Kaside-i Bürde, Delâilu’l-hayrât, Ahzâb) dan icâzet almışlardır. Bilâhare pederlerinin ticaretle meşgul bulunduğu Trabzon’a gelerek onun yanında sarf, nahiv, fıkıh gibi ulûmun mebadîsini […]

HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ’NİN İSMÂİL-İ ŞİRVÂNÎ’YE VERDİĞİ HİLÂFETNÂME

Bilindiği gibi İbnülemîn Mahmut Kemal İnal’ın eserleri genel olarak kültürümüz ve özellikle de yakın tarihimiz için paha biçilemez kaynaklardır. Aslında onları takdir etmeye kendimi ehil görmüyorum. Onların takdirini ehline bırakıyorum. Ancak dikkatimi çeken bu eserlerden Son Sadrazamlar’a bakarken İbnülemîn’in Amasya’da bulunan İsmâil-i Şirvânî’nin kabrini ziyaret ettiğini ve Hâlid-i Bağdâ-dî’nin ona verdiği hilâfetnâmeyi (tasavvufî anlamda icâzetnâme) […]

NA‘T-İ ŞERÎF

mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün/mefâîlün  Safâ-yı vechine mir’ât-ı beyzâ-yı zamân âşık  Leyâl-i zülfüne manzûme-i şems-i cihân âşık  Leb-i tekvîn-i hilkat münkeşif harf-i vücûdunla  Müebbed şân-ı aşkında hıtâb-ı “Kün fe-kân” âşık  Kaşın mi‘râcı, îd-i “Kābe kavseyni”tecellîdir  O mihrâb-ı cemâle nağme-i tekbîr-i cân âşık  Vuzû-i hasret aldım âteş-i seyyâl-i giryemden  Namâz-ı valsına koşdukça feryâd-ı ezân âşık  Sükûn-ı Kubbe-i Ravza’nda gaybî bir […]