MUHTASAR KURBAN İLMİHALİ*

Hazırlayan: Hüseyin Altıntaş** Kurban, Allah Teâlâ’ya yaklaşmak maksadıyla Müslümanların gerektiğinde sahip oldukları her şeyi feda edebileceklerini ifade eden, Allah rızası için ibadet kastıyla kesilen hayvan manasına gelir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem Efendimiz ve çocukları Habil ile Kabil’den itibaren kıyamete kadar devam edecek olan bu takarrub vesilelerinin şekilleri asırlara ve kavimlere göre değişmiş […]

FETVA EHLİYETİ ve ADÂBI

Fıkıh ilminde fetva, sorulan dinî bir meseleye fakih olan kimsenin verdiği cevaptır. Soruyu soran kişiye müsteftî, fetvayı veren kişiye müftî[1] denir. Fetva, ictihada yakın bir manada olup hem şer‘î-hukukî bir mesele hakkında dinin temel kaynaklarında mevcut hükmün izah edilmesi, hem de hakkında hüküm bulunmayan konularda belli kaynaklara ve usullere bağlı kalarak fıkhî bir hükmün elde […]

MÜSLÜMANIN AİLE HUKUKUNA DAİR

Müslüman aile, tamamen bir hukuk ailesi olmaktan daha çok, fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve saygı dairesi içinde güzel muamelede bulundukları bir ahlak ailesidir. Buna binaen aile fertlerinin “Benim sorumluluk alanım şu kadar!” veya “Bunlar benim hakkım!” deyip bir kenara çekilmeleri yakışık almaz. Eşler her durumda birbirleriyle istişare ederek en ideal olanı yapmaya çalışmalıdır.

ÖNCE KOMŞUM ŞÜF‘A HAKKI*

Fıkıh ıstılahı olarak şüf‘a, (ortaklık, komşuluk gibi sebeplerle) satılan bir gayr-i menkûlü müşteriye mâl olduğu miktar karşılığı, satıcıdan veya müşteriden zorla alma hakkını ifade eder.[1]  Kişinin ortaklarının ve komşularının hukukuna riayet etmesini gerektiren “şüf‘a hakkı” günümüz hukukunda tam manası ile İslam hukukundaki gibi olmamakla birlikte “ön alım hakkı” tabiri ile ifade edilmiştir. Bu hususa İslam […]

KULLARA ŞÜKÜR TEŞEKKÜR

Yapılan iyiliği bilmek, söz ve fiille mukabelede bulunmak, minnettarlığı bildirmek manalarına gelen “şükr”, İslam literatüründe Allah Teâlâ için kullanılmaktadır. Bu duygular kul için ifade edildiğinde ise Türkçe de “teşekkür” manasına gelmektedir[1].

İBADETLERDE SEBAT VE SABIR

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde bizlere sabrın faziletinden bahsetmiş ve sabredenlerin mükâfatlandırılacağını vaat etmiştir.[1] Sabır denilince her ne kadar ilk akla gelen bela ve musibetlere karşı sabırlı davranmak olsa da kulluk gereği olan ibadetlerde ve itaatte sebat etmek de son derece mühim olup bela ve musibetlere karşı sabırdan ayrı değerlendirilemez. Zira imtihan olunmak üzere […]

Unutulmaya Terkedilmiş Bir Emr-i İlahi: Öşür

Mucizeleri ile asr-ı saadette ashabının imanını pekiştiren Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’in asırlar öncesinden haber verdiği hadiselerin vuku bulduğunu müşahede eden bizlerin de Efendimize ve Efendimizin getirdiği din olan İslam’a bağlılığını ziyadeleştirmektedir. İlim adamlarının azalması ve ilmin kaldırılması1 da asırlar öncesinden haber verilen ve vuku bulduğuna şahit olduğumuz gaybî haberlerdendir.2

EN HAYIRLI GÜN

Rabbimizin kullarına bahşettiği nimetlerini saymak elbette mümkün değildir. Bu nimetlerinden birisi de çoğu zaman farkında olamadığımız, belki bereketinden çok az istifade edebildiğimiz mübarek bir gündür[1]. Bugünde hiçbir zahmet ve masrafa girmeden, sırf ihlâslı ve samimi olarak atılan adımlar sayesinde çok büyük mükâfatlar elde edilebilir[2]. Geçmiş on günlük zaman zarfında irtikâp edilen günahların beraatları kazanılarak[3] cennetlik […]

HAFTALIK BAYRAMIMIZ CUMA

Müslümanların, diğer günlerden daha faziletli olması münasebetiyle bayram olarak itibar ettikleri Cuma, İslam’dan önce arûbe olarak isimlendirilirdi. Cuma, “toplamak, bir araya getirmek” manalarına gelir. Cahiliye devrinde bu günde pazarlar kurulur ve Yahudiler kendi itikatlarına göre mukaddes saydıkları cumartesi günü için hazırlık yaparlardı. Birçok hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Cuma haftalık ibadet vakti ve mukaddes gün olarak […]

ÖNCE KOMŞUM ŞÜF’A HAKKI

Fıkıh ıstılahı olarak şüf’a, (ortaklık, komşuluk gibi sebeplerle) satılan bir gayr-i menkulü müşteriye mâl olduğu miktar karşılığı, satıcıdan veya müşteriden zorla alma hakkını ifade eder.[1] Kişinin ortaklarının ve komşularının hukukuna riayet etmesini gerektiren “şüf’a hakkı” günümüz hukukunda tam manası ile İslam hukukundaki gibi olmamakla birlikte “ön alım hakkı” tabiri ile ifade edilmiştir. Bu hususa İslam […]