AHLÂK-I AL‘ݒDE KİBİR BAHSİ

Dünya hayatına kulluk vazifesini yapmak üzere gönderilen insan, bu vazifeyi doğru bir şekilde yapmakla mükelleftir. Bir şeyin doğru veya sahih olmasının kriteri, her ne kadar insan gözüyle bakıldığında görünüşte doğrulukla sınırlı olsa da hakikatte doğruluk, görünenin ötesinde iç âlemin de surete uygun olmasını gerektirir.

SABRIN KAYNAĞI VE MAHİYETİ

Cenab-ı Hak insanı ruh ve bedenden müteşekkil bir varlık olarak yaratmıştır. Dolayısıyla bu iki parçanın çeşitli özellikleri insanda toplanmıştır. Ruh ve bedenin birbiriyle çelişen ya da çatışan hususiyetleri sebebiyle insan sürekli bir mücadelenin içerisinde bulunmaktadır. Bu özelliklerin dengede tutulması/itidal/adalet Allah’ın insana yüklediği vazifelerin başında gelmektedir. Nitekim Cuma hutbesinde sürekli okuduğumuz ayetin başında Cenab-ı Hak, mü’minlere […]

Düşünmenin Kavramsal Çerçevesi

Kavramlar insan aklının gözlükleridir. Kavramların açık ve seçik olması manzaranın netliğine, belirsizliği ise karışıklığa ve bulanıklığa yol açar. Toplumun kabulüne – ki istimal1 ile olur – mazhar olmuş kavramların çeşitliliği, çerçevenin genişliği ve derinliği anlamına gelir.

KADİR BİLEN MİLLETLER ARASINDAN KADRİ BİLİNECEK ADAMLAR ÇIKAR – Şeyhulislam Zenbilli Ali Efendi’yi Ziyaret

“İstikbal de büyük(insan)lar yetiştirmek isteyen bir millet, eslâfın hatıralarını bir huşû-i dini ile takdis ve ta’ziz etmelidir.”[1] kavline istinaden bu ay ziyaret edeceğimiz büyüğümüz üç padişah devrinde şeyhülislamlık vazifesini hakkıyla yürütmüş kıymetli âlim Zenbilli Ali Efendi olacak inşallah…

BİR ÂŞIK-I NEBÎ SÜLEYMAN ÇELEBİ

Bu ay ziyaret edeceğimiz büyüğümüz, peygamber sevgisinin en beliğ şekilde kendisinde tecessüm ettiği, Mevlid’i (Vesîletü’n-necât) ile tanıdığımız ehl-i ilimden olmakla birlikte koca bir çınarın köklerinden sayılan Süleyman Çelebi Hazretleri olacak inşallah…

İSTANBUL’UN MANEVÎ BEKÇİLERİNDEN YAHYÂ EFENDİ HAZRETLERİ

“İlimleriyle ruhlarımızı besleyen, bıraktıkları eserler ile yolumuzu aydınlatan, hak-bâtıl mücadelesinde her dâim hakkı savunan ve bu meziyetleriyle bugün dahi aramızda yaşayan âlimlerimizi tanımak ve tanıtmak üzerimize bir vazifedir.”

MÂZÎNİN TAHLÎLİ İSTİKBÂLİN İNŞÂSI İÇİN ELZEMDİR…

Bu ayki ziyaretgâhımız İslâm’a hizmetleri ile övündüğümüz, izlerinde olmayı kendimize mi’yar edindiğimiz büyüklerimizden, Ehl-i Sünnet akidemizin müdafii kıymetli âlim İbn-i Kemal Paşa’nın kabr-i şerîfi…

İLMİYLE ÂMİL BİR ÂLİM İMÂM BİRGİVÎ

“İlimleriyle ruhlarımızı besleyen, bıraktıkları eserler ile yolumuzu aydınlatan, hak-bâtıl mücadelesinde her dâim hakkı savunan ve bu meziyetleriyle bugün dahi aramızda yaşayan âlimlerimizi tanımak ve tanıtmak üzerimize bir vazifedir.”

MOLLA HÜSREV (Ziyaret)

Bu ay Bursa’dayız. Ziyaret edeceğimiz büyüğümüz İstanbul’un fethinde Sultan ll. Mehmed ile beraber bulunarak fethi müjdeleyen, İstanbul’un manevi fatihlerinden biri. Sultan Fatih’in “Zamanımızın Ebu Hanifesi” diyerek iftihar ettiği ve huzurunda ayağa kalktığı değerli ilim adamı Molla Hüsrev Hazretleri.

HIZIR BEY (Ziyaret)

Bu ay ziyaret edeceğimiz büyüğümüz Fahr-i Cihan Efendimiz (s.a.v)’in müjdesine nâil olmuş kutlu komutan Fatih Sultan Mehmed Han’ın fetihten sonra İstanbul’u kendisine emanet ettiği büyük âlim Hızır Bey olacak inşaallah.