BİR İMAN ŞARTI MUHABBET

Bismillah Allah’a hamd, Rasûlüne, âline ve ashabına salât u selamdan sonra… Allah Zülcelal’den bizlere sevdiklerini sevmeyi, buğz ettiklerine buğz etmeyi nasip buyurmasını niyaz ederek yazımızı yazmaya niyet ediyoruz.

ESAS DÜŞMANIN KİM OLDUĞU

Rasulullah Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: Senin düşmanın o değildir ki; sen onu öldürürsen, sen onu öldürürsen, senin için nur olur, şayet o seni öldürürse cennete girersin (yani, kendileriyle harp ettiğiniz düşman, düşman…

HİCRET

BOZUK, bid’at,  Ehl-i Sünnet akaidine ve tenzihe aykırı inançlardan sahih inanca hicret. Bînamazlıktan namazlılığa hicret. Cemaatsizlikten cemaate hicret. Lüks ve israftan kanaate hicret. Cimrilikten cömertliğe. Cahillikten faydalı ilme ve kültüre. Bedevîlikten medenî Müslümanlığa. Şifahîlikten yazılı…

SADIKLAR”LA BERABER OLMA MECBURİYETİ

                “Ey iman edenler, Allah’tan korkun da; “sâdıklar”la beraber olun.”[1]

SEVGİDE İLÂHÎ EMİRLERİ TERCİH ETMEK

Kur’ân-ı Kerîm’in birinci hedefi,  tevhid inancı ve Allah’ı her şeyden daha çok sevmektir. O’nu sevmek demek O’nun tüm emir-yasaklarını başkalarının emir ve yasaklarına tercih etmek demektir.  Aynı durum Peygamber sevgisi için de vardır.  Bu sevgiye “aklî sevgi” denir.  Tabii…

MÜ’MİNLER MUHABBETİ SÂLİHLER SOHBETİ – Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI

Malûmunuz olsun ki; cihan, bir muhabbet mektebidir. Kâinatta en açık tezahür, muhabbet cereyanlarıdır. Zerresinden küresine kadar varlıklar muhabbet ve cazibe akışlarıyla doludur. Hayat, muhabbet ga­yesiyle açılmış bir imtihan salonudur. Bu cihetle muhabbet, hilkatin en bol…