MADDİ VE MANEVİ HAYATIMIZIN ÖLÇÜSÜ KUR’ÂN-I KERÎM

Allah’a hamd; Rasûlüne salât ü selam; âline, ashabına, tabiine ve tebe-i tabiine haşr gününe kadar salat ü selamlar olsun.

Allah Zülcelâl kâinatı yaratmadan önce kâinatın plan ve programını bütünü ile hazırlamış levh-i mahfuzla isimlenmiş olan defter-i rahmana bunları kaydetmiştir.

Bu her şeyi muhafaza eden levh-i mahfuzla isimlenmiş olan kitapta, Allah Zülcelâl insanlığın yaratılışı ve yaratıldıktan sonra hayatının devamı için plan ve programlarını tespit etmiş, her ümmetin plan ve programlarını, Cebrail vasıtası ile Rasûllere, onlar vasıtasıyla da kitap olarak insanlığa göndermiştir.

Devamı “MADDİ VE MANEVİ HAYATIMIZIN ÖLÇÜSÜ KUR’ÂN-I KERÎM”

KUR’AN-I KERİM EN DOĞRU BİR YOLDUR

Kur’an-ı Kerîm, bir zâhir nurdur, bir zikri hakîmdir, en doğru bir yoldur.” (Hadis-i Şerif) Evet… Kur’an-ı Azîm ki, bir mucize-i kelâmiyedir, o manen öyle açık, parlak bir nurdur ki; bütün cihanı aydınlatmağa kâfidir. Şöyle ki:…

KUR’ÂN’IN TARİHSELLİĞİ

Önceleri tarih alanındaki araştırmalarda kullanılan daha sonra felsefe ve din alanında da kullanılmaya başlanan “tarihsellik” ve “tarihselcilik” kavramları, aslında bize batıdan ithal kavram­lardan olduğundan, ülkemizdeki ilim çevrelerinde dahi her ikisinin de oturmuş, herkes tarafından kabul…

KUR’ÂN MÜCAHİDLERİ

Doğrudur. Kur’an’ın okuyanları var; farklı dillerden, farklı kıtalardan sabah akşam onu okurlar. Hafızları var; onu ezberler, yıllarca tekrar ederler. Müfessirleri var; Kur’an’daki hükümleri, hele hele kıssaları anlatır dururlar. Vaizleri var; ondan âyetler dillendirirler. Bülbülleri var;…

KUR’ÂN-I KERÎM

Kur’ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ’nın elçisi Hz. Muhammed (s.a.s.)’e Arapça olarak indirdiği mushaflarda yazılı olup bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, en küçük sûresi bile mucize olan, Fatiha sûresi ile başlayıp Nâs sûresi ile sona eren kitaptır….

Enver BAYTAN Hocaefendi ile KUR’ÂN-I KERÎM üzerine… (Mülâkat)

– Muhterem Hocam, bir ilahî kelâm olması itibariyle Kur’ân-ı Kerîm’in hususiyetleri nelerdir? Eûzü billâhi mineş’şeytânir’racîm, Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülil-lâhi Rabbilâlemîn ves’salâtü ves’selâmu alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Kur’ân-ı Azîmüşşân, Allah (c.c) tarafından, peygamberlik…